I AM 23 TODAY! / DZISIAJ KOŃCZĘ 23 LATA!

 

Today is the day. 

I am officially 23!

Looking back a lot has changed. 

I’m going to show you some of the most important or fun moments that happened the past year. Hope you enjoy it. 

For me it’s a nice way to remind myself about the things I should appreciate more. There are still a lot I want to do and achieve. I hope that by taking small steps it will all one day become a reality. 

Turned out that I had so much to share with you that I had to split it into two posts. Part two coming soon.

***

Dziś jest ten dzień.

Mam oficjalnie 23 lata!

Patrząc wstecz bardzo dużo się zmieniło.

Podzielę się z Wami najważniejszymi lub najciekawszymi momentami, które miały miejsce na przestrzeni roku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.

Dla mnie jest to dobry sposób, aby przypomnieć sobie momenty, które powinnam bardziej doceniać. W głowie mam wiele rzeczy, które chce zrobić lub osiągnąć. Mam nadzieję, że dzięki małym krokom to wszystko, pewnego dnia, stanie się rzeczywistością. 

Okazało się, że miałam tak dużo wydarzeń z życia, którymi chciałam się z Wami podzielić, że musiałam to podzielić na dwa posty. Druga część pojawi się niedługo.

 

 

After a lot of thinking I decided to finally start a YouTube channel. Still trying to find my style of videos but I am enjoying it.

***

Po wielu przemyśleniach stworzyłam kanał na YouTube. Nadal próbuję odnaleźć swój styl, ale tworzę filmiki z przyjemnością. 

 

20190406_153717

IMG-20190408-WA0001

My boyfriend surprised me by flying in to Poland for a weekend. Best surprise ever!

***

Mój chłopak zrobił mi niespodziankę i przyleciał do Polski na weekend. Najlepsza niespodzianka! 

 

received_317374472284358

Spent quite a bit of time on the stairs by the riverside in Warsaw. Great spot to hang out with friends and have a drink.

***

Spędziłam trochę czasu na schodkach przy Wiśle w Warszawie. Super miejsce, żeby spędzić czas ze znajomymi i czegoś się napić.

20190421_055724_0

My brother flew in from Holland and we spent Easter and my dad’s birthday at home with the family. Attaching a picture of me because all others are with family members.

***

Mój brat przyleciał z Holandii i spędziliśmy Wielkanoc oraz urodziny taty w domu z całą rodziną. Wrzucam moje zdjęcie, bo pozostałe są z rodziną.

received_2304875653091199

Last official day at uni. Time just flew past.

***

Ostatni oficjalny dzień na uniwersytecie. Tak szybko to zleciało.

 

received_2408946226050752

Calm May weekend away with friends.

***

Spokojny majowy weekend ze znajomymi.

LRM_EXPORT_702865118948765_20190516_182555638

I started to study Dutch by myself.

***

Zaczęłam się sama uczyć niderlandzkiego.

 

20190519_064019_0

I tried to make as much use of my balcony in Warsaw as I could.

***

Próbowałam maksymalnie wykorzystać mój balkon w Warszawie.

 

20190524_132114

My boyfriend flew to Poland again and we were so lucky and actually won a watch and a makeup bag. That was really cool.

***

Mój chłopak znowu przyleciał do Polski i mieliśmy ogromne szczęście, bo wygraliśmy zegarek i kosmetyczkę. To był naprawdę fajny dzień.

20190525_192409

20190525_192450

I had to finish writing my bachelor thesis but I also threw a little goodbye party before leaving Warsaw and well leaving Poland aswell. I got some really special gifts as well that will always remind me of my friends and my time at uni.

***

Musiałam skończyć pisać mój licencjat, ale chciałam również zrobić małą imprezę pożegnalną przed opuszczeniem Warszawy no i Polski. Dostałam kilka świetnych prezentów, które będą zawsze przypominać mi o moich znajomych i czasie spędzonym na uczelni.

 

20190530_161247

 

LRM_EXPORT_1268335062594388_20190606_231231277

LRM_EXPORT_1299195366489373_20190608_140434251

We played tourists in Warsaw.

***

Zabawiliśmy się w turystów w Warszawie.

20190602_155619

LRM_EXPORT_1268045792447311_20190606_230742007

My parents came to Warsaw and we had a great time.

***

Moi rodzice przyjechali do Warszawy i miło spędziliśmy czas.

20190604_111235

Handed in the final version of my thesis.

***

Oddałam ostateczną wersję mojej pracy licencjackiej.

 

20190612_193212

20190612_202423

Wanted to make the most of the beautiful weather so I was studying for my bachelor defense even in the pool which didn’t end well for my notes.

***

Chciałam maksymalnie wykorzystać piękną pogodę, więc uczyłam się do obrony nawet w basenie, co nie skończyło się dobrze dla moich notatek.

 

received_2703754179695571

 

 

 

received_2247550422164861

20190614_205405

 

I did it.

I got my bachelor degree!

***

Zrobiłam to.

Licencjat uzyskany!

20190615_100046_0

It was time to say goodbye to the apartment in Warsaw and move back home for a while.

***

Nadszedł czas, żeby wyprowadzić się z mieszkania w Warszawie i wrócić na jakiś czas do domu.

LRM_EXPORT_1598395568971753_20190615_192756685

Celebration with a glass of prosecco.

***

Świętowanie z lampką prosecco.

 

 

Part two coming soon.

Niedługo część druga.

 

 

– Call me a Dreamer

4 thoughts on “I AM 23 TODAY! / DZISIAJ KOŃCZĘ 23 LATA!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s